RGI : PHARMACY : FACULTY MEMBERS

RGI- PHARMACY - FACULTY MEMBERS


RADHARAMAN GROUP oF INSTITUTIONS
   Group Director
   Radharaman College Of Pharmacy. Bhopal


Dr.Shailendra Lariya

Dr.Shailendra Lariya
Group Director Radharaman College Of Pharmacy and Radharaman Institute Of Pharmaceutical Sciences

Read more >

    Principal/Director
   Radharaman Institute Of Pharmaceutical Sciences . Bhopal

Prof. C.J.VERMA

Director/ Principal Radharaman Institute Of Pharmaceutical Sciences


 
Read more >

Name of  Faculty Specialization/Subject
     
1 Dr. Shailendra Lariya M.Pharm., Ph.D.
     
1 Prof. C.J. Verma M.Pharm.
     
1 Miss. Shivani Vaidya M.Pharm., Ph.D.
     
1 Dr. (Mrs.) Papiya Bigoniya Ph. D (Pharmacology)
     
1 Mr. S. Rammohan Ph. D (Pharmacology)
     
1 Mr.S.S. Siddique Ph.D (Pharmaceutics)
     
1 Mr.Alok Shukla Pharmacognosy
     
1 Mr. Vishnu Raj Pharmacognosy
     
1 Miss. Shilpi Singh Pharmacognosy
     
1 Mr. Subhendu Mishra Pharmaceutics
     
1 Mr. Chandra Shekhar Singh Pharmaceutics Chemistry
     
1 Mr. Atul Kumar Sohgura Pharmacology
     
1 Mr. Sandesh Asati Pharmaceutics
     
1 Mr. Gyanprakash Modi Pharmaceutical Chemistry
     
1 Mr. Neeraj Lodhi Pharmaceutics
     
1 Mr. S.N. Malviya M. Tech. Biotech.
     
1 Mr. Pramod Chourasia M Sc (Maths)
     
1 Mr. K.K. Patel Pharmacognosy
     
1 Mr. Ashish Pathak Pharmaceutical Chemistry
     
1 Miss Kirti Gupta Pharmaceutical Chemistry
     
1 Mr. Nilesh Wagh Pharmacology
     
1 Mr. Navdeep Raghuvansi M.Tech.
     
1 Mr. Ashish Pandey M.Pharm.
     
1 Mr. Kapil GP Malviya M.Pharm.
     
1 Mr. Mahesh Sahu M.Pharm.
     
1 Miss Namrata Singh M.Pharm.
     
1 Mr. Mukesh Babulkar M.Pharm.
     
1 Mr. Ankit Agrawal M.Pharm.
     
1 Mrs. Geeta Singh MSc.